חבות מוצר

כל מוצרי צימיגג מכוסים בביטוח "חבות מוצר"

מהי מטרת פוליסת ביטוח אחריות המוצר?

מטרת הפוליסה לביטוח אחריות המוצר היא שיפוי המבוטח במקרה בו יהיה עליו לשאת בתשלום לצד שלישי עקב נזק לגוף ו/או לרכוש.

נזק זה נובע מפגם במוצר שיוצר, תוקן, טופל, הורכב, יובא או שווק על ידי היצרן, לאחר שהמוצר יצא מחזקתו.

כל עוד המוצר נמצא בחזקתו של המבוטח, אמורה לחול על חבותו החוקית של זה הפוליסה לביטוח אחריות כלפי צד שלישי.

לפי חוק אחריות מוצרים פגומים תש"ם 1980 ופקודת הנזיקין, האחריות הבלעדית על המוצר מרגע עזיבתו את המפעל הינה על היצרן.

יצרן או יבואן של מוצרי צריכה יכולים להיתבע על בסיס אחריות למוצר שיצא מפס הייצור ועזב את המפעל עם פגם שגרם נזק לצרכן.

צרכן אשר רכש מוצר פגום אשר גרם לו נזק יכול לתבוע את היצרן או היבואן באם התקיימו התנאים הבאים:

  1. הפגם במוצר היה מסוכן והסיכון שבו הוא שגרם את הנזק לצרכן.
  2. המוצר גרם לצרכן נזק גופני ו/או נפשי ו/או לרכושו של הצרכן.
  3. הנזק נגרם בעת שהצרכן השתמש במוצר כפי שהיה אמור להשתמש בו על פי הוראות היצרן.
  4. לא בוצעו שינויים במוצר לאחר שיצא את מפעל היצרן והיגיע לידי הצרכן.

 

צרכן שנפגע ממוצר מחויב רק להוכיח כי נגרם לו נזק מצריכה או שימוש במוצר הפגום על פי הפרמטרים שצוינו.

די בכך על מנת להטיל את מלוא האחריות על היצרן ולהטיל עליו פיצויים כספיים.

חשוב לזכור כי גם אם נקט היצרן בכל אמצעי הבטיחות הקשורים למוצר, ושיווק אותו בהתאם לתקן הישראלי,

אין די בכך.על היצרן לוודא כי הוא מכוסה לגמרי ונקט בכל אמצעי הבטיחות והביקורת למוצריו טרם עזבו את מפעל הייצור שלו.

ביטוח אחריות המוצר מחייב במקרים רבים בדיקה של תהליך הייצור על מנת לוודא שהיצרן אכן עומד בדרישות המתחייבות.

מתוך האתר של אמנון גור-סוכנות לביטוח.

דילוג לתוכן